ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 พระครูอุดมพิริยคุณ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 พระอธิการดวง อคฺคปญฺโญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 พระอธิการบัว ธมฺมวโร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4 พระสิทธิสิงหเสนี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 5 เรือนอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..