ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน      โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล) สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ โดยใช้พื้นที่ของวัดพระยาสุเรนทร์ มีคุณหญิงสุเรนทร์ราชเสนา(บุญมี  สิงหเสนี)ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการบริจาคทรัพย์ และงบประมาณสร้างอาคารเรียน  เปิดสอนครั้งแรกวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ต่อมาปี พ.ศ.  ๒๔๙๗ อาคารเรียนได้ชำรุดทรุดโทรมลงมาก ทางแผนกศึกษาธิการได้ให้โรงเรียนจัดหาที่ดินใหม่  เพราะโรงเรียน  อยู่ในที่วัดไม่สะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้ขอที่ดินจาก เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ ในขณะนั้นคือท่านพระครูอุดมพิริยะคุณ (หลวงปู่กล่ำ)ได้บริจาคที่ดินจำนวน ๖ ไร่ กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติเงินจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารใหม่โดยใช้วัสดุหลังเดิม จนแล้วเสร็จเปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๑๖ พระอธิการดวง อคฺคปญฺโญ(ดวง  สิงหเสนี) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ ได้มอบที่ดินให้อีก ๓ ไร่ รวมเป็นพื้นที่ของโรงเรียน  จำนวน ๙ ไร่ พ.ศ.  ๒๕๔๒ พระอธิการดวง  อคฺคปญฺโญ ได้ซื้อที่ดินให้โรงเรียนเพิ่มอีก ๕  ไร่ ในปัจจุบันโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บถญมีอนุกูล) มีที่ดินทั้งหมด  ๑๔  ไร่ 

       
         ปัจจุบันโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล) เปิดสอนในระดับอนุบาลและระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๘๘๖ คน  มีผู้อำนวยการสถานศึกษา  ๑  คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ๒ คน ข้าราชการครู
 ๓๑ คน ครูพี่เลี้ยง ๕ คน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ๑ คน พนักงานสถานที่ ๓ คน พนักงานทั่วไป ๑ คน รวมข้าราชการครูและบุคลากร ๔๓ คน
       
        โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล) ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารสถานศึกษาจำนวนทั้งสิ้น ๑๕ คน ผู้บริหารคน ปัจจุบัน คือนายธีระวุธ พุทธศรี 
ซึ่งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล) เมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔