ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระวุธ พุทธศรี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา รอดมณี
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 264
ชื่อ-นามสกุล : นาวสาวกัลยา ชิตพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรียา ผลหิรัญกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณพร ศิลาขาว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง พ.ศ.๒๕๕๘
ชื่อ-นามสกุล : นางจริยา ฉวีวรรณากร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๐ ถึง พ.ศ.๒๕๕๔
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุวดี ตาปนานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๘ ถึง พ.ศ.๒๕๕๐
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมภักดิ์ พูลสว้สดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๖ ถึง พ.ศ.๒๕๔๘
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล มานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๒ ถึง พ.ศ.๒๕๔๖
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ เลียบสวัสดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๐ ถึง พ.ศ.๒๕๔๒
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส นิกรประเสริฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๓๗ ถึง พ.ศ.๒๕๔๐
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ เลียบสวัสดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๓๐ ถึง พ.ศ.๒๕๓๗
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ ใจงาม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๒๐ ถึง พ.ศ.๒๕๓๐
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย เลียบสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๔๘๖ ถึง พ.ศ.๒๕๒๐
ชื่อ-นามสกุล : นายพินท์ เลียบสว้สดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๔๗๖ ถึง พ.ศ.๒๔๘๖