ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางวงศ์สุนี วณารมย์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววิไลวรรณ สนั่นเสียง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววิระยา ยวดยาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวสุดารัตน์ หาประโคน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวกรรณิการ์ โมทจิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสุภชาดา ศรีใสชนธัญ
ครูผู้ช่วย