ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทรรศนีย์ ภูตาคม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอำภาภรณ์ โชติกมณิย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเบญจวรรณ กูลหลัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางวิมลรัตน์ เพ็งทองวรเพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1