กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางทรรศนีย์ ภูตาคม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0955468921

นางอำภาภรณ์ โชติกมณิย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0875475112

นางสาวเบญจวรรณ กูลหลัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0944936506
อีเมล์ : D24056benjawan@gmail.com

นางสาวเสาวลักษณ์ ยิ้มใหญ่
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริพร บุญพา
ครู คศ.2