ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุรินรัตน์ พรมราช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณัฐพงษ์ สมน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกุสุมา โตแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางศิริพร จันทโรภาส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายวัชระ คงแก้ว
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพิมชนก กมล
ครูผู้ช่วย