กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุรินรัตน์ พรมราช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0897481957

นายณัฐพงษ์ สมน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0858085858

นางสาวกุสุมา โตแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0871252683

นางสาวพิมชนก กมล
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0800735622

นางสาวชนาพร ตามกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2