ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพรเทพ บุญพา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรรณวดี หอมคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายวิษณุ เอกคณะสิงห์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายปฏิว้ติ ตรีกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3