กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพรเทพ บุญพา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0827444432

นางสาวพรรณวดี หอมคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0945167031
อีเมล์ : m538142225@gmail.com

นายอิทธิพล โล่วันทา
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0833693864

นายวิษณุ เอกคณะสิงห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวดวงกมล มอญจัตุรัส
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0828389632