กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ ทองเพ็ช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 08-5651-5876
อีเมล์ : tie1309@gmail.com

นางสาวญาณิศา ทองเสม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0993964456

นางสาวชลธิชา เกิดปากแพรก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0848163452