ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ ทองเพ็ช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวญาณิศา ทองเสม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวชลธิชา เกิดปากแพรก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1