ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

สิบเอกศุภชัย หนูกึง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัชระพงษ์ จันทรสุพรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวตรีตฤณ พุฒหมื่น
ครูผู้ช่วย