กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวธรรชนก โตจำนงค์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0980151009

ว่าที่ร.ต.สิทธิกานต์ นาคเงิน
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0874965863

นายวิริยะ แจ่มจำรูญ
ครูผู้ช่วย

นางจอมสรวง สุวรรณขจร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0946903524

ธนาวิช ผ่องใส
ครู คศ.2