ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุนันท์ เขียวไปล่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวธรรชนก โตจำนงค์
ครู คศ.2

ว่าที่ร.ต.สิทธิกานต์ นาคเงิน
ครู คศ.1

นายวิริยะ แจ่มจำรูญ
ครูผู้ช่วย

นางจอมสรวง สุวรรณขจร
ครู คศ.3