เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่