ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐปภัสร์ มโนการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน