ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาลี่ พุทธพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอิทธิพล โล่วันทา
ครูผู้ช่วย

นายเกิดยศ ไกยะบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสิริวรรณ ลิ้นทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายธรรมภิสิทธิ์ ชุมนาค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวดวงกมล มอญจัตุรัส
ครูผู้ช่วย