กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางธาราทิพย์ มันเทศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0830278525

นางเนตรชนก ภาคินธนะกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0612693595

นางสาวภิญญาพัชร์ แจ่มเรือน
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0926624474

นางสาววิยะดา มหาลือ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0954477742