ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธาราทิพย์ มันเทศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเนตรชนก ภาคินธนะกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวภิญญาพัชร์ แจ่มเรือน
ครูผู้ช่วย

นางสาววิยะดา มหาลือ
ครูผู้ช่วย